Tyre guarantee

Podmínky záruky na pneumatiky


1. Předmět záruky na pneumatiky

1.1. Záruka na pneumatiky se vztahuje pouze na pneumatiky uvedené na prodejní faktuře společnosti Original Räder 24 GmbH, pokud jsou prodávány s minimální hloubkou dezénu 4 mm a nejsou starší než čtyři roky od data výroby (číslo DOT) a při prodeji společnost Original Räder 24 GmbH také výslovně poskytuje záruku na pneumatiky. Záruka na pneumatiky se výslovně nevztahuje na ráfky nebo jiné části kola, jako jsou nástavce, zavěšení, brzdy atd., ale pouze na pneumatiky.

1.2. Záruka na pneumatiky je poskytována bezplatně.

1.3. Při nákupu pneumatiky od společnosti Original Räder 24 GmbH nevzniká nárok na záruku na pneumatiku. Záruka na pneumatiky proto vzniká pouze v případě, že je výslovně poskytnuta a poskytnuta při nákupu od společnosti Original Räder 24 GmbH společně s kompletní sadou prodávaných kol.

2. Rozsah záruky na pneumatiky

2.1. V rámci záruky na pneumatiky obdrží žadatel v případě nepředvídaného defektu způsobeného vnějšími vlivy (jedná se výhradně o poškození pneumatiky v důsledku přejetí/opření o předmět (včetně obrubníku), vjetí do špičatého předmětu a prasknutí pneumatiky) následující plnění:

a) oprava, tj. oprava poškozené pneumatiky je možná:

(1) Pokud opravu provádí společnost Original Räder 24 GmbH:

Kredit na náklady vynaložené na opravu poškozené pneumatiky až do výše 100 € včetně DPH. Na vyplacení peněžní částky není nárok, takže pokud náklady na opravu nepřesáhnou 100 €, budou započteny pouze náklady na opravu

(2) Pokud opravu neprovádí společnost Original Räder 24 GmbH:

Zápočet na původní kupní cenu poškozené pneumatiky (prodejní faktura od společnosti Original Räder 24 GmbH) ve výši nákladů na opravu vynaložených na opravu poškozené pneumatiky, maximálně však do výše 100 € včetně DPH. Vyplacení částky, která má být žadateli připsána na účet, závisí na předložení a zaslání faktury za opravu ze servisu s potvrzením o převzetí společnosti Original Räder 24 GmbH.

b) oprava, tj. oprava poškozené pneumatiky, není možná:

Kreditování peněžní částky ve výši hodnoty vyplývající z níže uvedené tabulky za každou poškozenou pneumatiku, odstupňovanou podle hloubky dezénu a stáří pneumatiky (vztažené k jejímu datu výroby - číslo DOT), maximálně však 500 € celkem na cenu nákupu nové pneumatiky u společnosti Original Räder 24 GmbH:

 • Více než 7,9 mm zbytkového běhounu v době poškození: V případě, že se jedná o pneumatiku se zbytkovým defektem, je nutné uhradit 100 % kupní ceny staré pneumatiky, max. 12 měsíců stará
 • Více než 7,0 mm zbytkového běhounu v době poškození: V případě, že se jedná o pneumatiku se zbytky dezénu, je třeba počítat s 90 % pořizovací ceny staré pneumatiky, max. 24 měsíců stará
 • Více než 7,0 mm zbytkového běhounu v době poškození: V případě, že se jedná o pneumatiku se zbytky dezénu, je třeba počítat s 80 % pořizovací ceny staré pneumatiky, max. 24 měsíců stará
 • Více než 6,0 mm zbytkového běhounu v době poškození: V případě, že se jedná o pneumatiku s vyšším počtem zbytků po poškození, je třeba počítat s 60 % pořizovací ceny staré pneumatiky, max. 36 měsíců stará
 • Více než 5,0 mm zbytkového běhounu v době poškození: V případě, že se jedná o pneumatiku se zbytky dezénu, je třeba počítat se 40 % pořizovací ceny staré pneumatiky, max. 48 měsíců stará
 • Více než 4,0 mm zbytkového běhounu v době poškození: V případě, že se jedná o ojetou pneumatiku, je třeba uhradit 20 % z pořizovací ceny ojeté pneumatiky, max. 60 měsíců stará

2.2. Další podmínkou pro záruční servis dle bodu 2.1.b) je, že v případě poškození staré pneumatiky, které nelze opravit, je nutné zakoupit novou pneumatiku stejného typu (stejného modelu) a získat ji výhradně od společnosti Original Räder 24 GmbH. V takovém případě bude částka k úhradě podle bodu 2.1.b) započtena nebo připsána na kupní cenu nové pneumatiky (nových pneumatik). V tomto případě (nákup nových pneumatik) bude dobropis uplatněn pouze na kupní cenu pneumatiky, nikoli na případné objednané nebo účtované dodatečné služby, jako jsou náklady na montáž, doručení apod. V žádném případě nevzniká nárok na vyplacení částky kreditu žadateli, a to ani v případě, že částka kreditu stanovená podle výše uvedené tabulky (bod 2.1.b) je vyšší než kupní cena nové pneumatiky (nových pneumatik).

2.3. Veškeré služby v rámci záruky na pneumatiky se vztahují pouze na pneumatiku (pneumatiky) poškozenou (poškozené) záruční událostí, nikoliv však na nepoškozené pneumatiky, a to ani v případě, že jsou na stejné nápravě a/nebo jsou vyměněny v důsledku jiné hloubky dezénu v důsledku opravy nebo výměny Potřebné se stát.

2.4. Služby v rámci záruky na pneumatiky jsou vyloučeny v následujících případech:

 • Poškození pneumatiky v případě, že vozidlo používá neoprávněný řidič
 • úmyslně způsobené poškození pneumatiky
 • poškození pneumatik způsobené válkou, válečnými událostmi, občanskou válkou, revolucí, vzpourou, povstáním nebo příkazy vrchnosti, občanskými nepokoji, zemětřesením, jadernou energií, jaderným zářením nebo radioaktivními látkami
 • Škody na pneumatikách způsobené konstrukčními, výrobními nebo materiálovými vadami
 • Poškození pneumatik v důsledku běžného nebo předčasného opotřebení nebo stárnutí či znečištění způsobeného používáním
 • Poškození pneumatik, pokud za ně odpovídá třetí strana jako dodavatel (výrobce nebo prodejce/specialista), zhotovitel nebo ze zakázky na opravu
 • Poškození pneumatik hrazené výrobcem nebo specializovanou firmou v rámci záruky nebo servisu
 • Poškození pneumatik v důsledku povětrnostních podmínek
 • Poškození pneumatiky, ke kterému došlo během montáže pneumatiky
 • Poškození pneumatiky nebo ztráta pneumatiky v důsledku krádeže
 • Poškození pneumatiky nebo ztráta pneumatiky v důsledku vandalismu

2.5. Služby ze záruky na pneumatiky jsou omezeny na služby uvedené v bodě 2.1.

2.6. Služby ze záruky na pneumatiky jsou splatné v okamžiku, kdy společnost Original Räder 24 GmbH dokončí stanovení požadavků na služby ze záruky na pneumatiky a výši služby a žadatel předloží a dodá všechny potřebné doklady (zejména doklad o koupi u pneumatik prodávaných se zárukou na pneumatiky) a zodpoví všechny dotazy a poskytne informace v rámci stanovení požadavků na plnění. V této souvislosti je žadatel zejména povinen neprodleně nahlásit společnosti Original Räder 24 GmbH jakékoliv poškození pneumatik, uschovat poškozené pneumatiky do doby, než budou společností Original wheels 24 GmbH prohlédnuty a posouzeny, a na požádání je poskytnout společnosti Original wheels 24 GmbH k prohlídce a posouzení, aby bylo poškození co nejsrozumitelněji zdokumentováno, zejména neprodleně poskytnout veškeré informace formou pořízení fotografií, které jsou nezbytné pro stanovení požadavků na výkon v rámci záruky na pneumatiky, a umožnit případné šetření příčiny poškození pneumatik a otázky, zda je možné poškození opravit.

Pokud žadatel tyto povinnosti nesplní, záruční služby mu nenáleží. V takovém případě má společnost Original Räder 24 GmbH možnost stanovit žadateli přiměřenou lhůtu k provedení zbývajících úkonů spolu s upozorněním, že záruční služby zanikají, pokud stanovená lhůta uplyne, aniž by žadatel splnil povinnosti, které mu přísluší . Pokud žadatel i přes stanovení lhůty a upozornění nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti, které mu přísluší, záruční služby pro daný případ záruky zanikají.

3. Žadatel o záruku na pneumatiky

Smluvní partner společnosti Original Räder 24 GmbH při nákupu pneumatiky prodávané společně se zárukou na pneumatiku je osobou oprávněnou k záruce na pneumatiku a je jediným příjemcem, pokud jde o služby poskytované v rámci záruky na pneumatiku.

Záruka na pneumatiku a nároky ze záruky jsou nepřenosné. Nároky na služby ze záruky na pneumatiky nelze postoupit.

4. Záruční doba

Záruka na pneumatiky trvá po dobu jednoho roku, počínaje dnem zakoupení pneumatiky prodávané se zárukou na pneumatiky. Prodloužení záruky na pneumatiky je vyloučeno. Záruka na pneumatiky automaticky končí po uplynutí jednoho roku.