Práva na zrušení


Právo spotřebitelů na odvolání
(Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon, který v převážné míře nelze přičítat její podnikatelské nebo nezávislé profesní činnosti.)
 
Pokyny pro odvolání
 
Právo na odvolání
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní s účinností ode dne, 
 
- kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali výrobky, pokud jste si objednali jeden nebo více výrobků v rámci standardní objednávky a tento výrobek/tyto výrobky je/jsou dodáván/a jednotně;
 
- při kterém jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední výrobek, pokud jste si objednali více výrobků v rámci standardní objednávky a tyto výrobky jsou dodávány samostatně;
 
- kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední dílčí dodávku nebo poslední jednotku, pokud jste si objednali výrobek, který je dodáván v několika dílčích dodávkách nebo jednotkách;
 
 
 
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Groß Lüdershagen, telefonní číslo: +3831 6677110, e-mailová adresa: info@or24.de) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.
 
 
Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 
Důsledky odvolání
 
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vzniknou tím, že jste si zvolili jinou formu doručení než námi nabízené nejpřiměřenější standardní doručení), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme od Vás obdrželi oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste původně použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; za toto vrácení vám nebudou účtovány žádné poplatky.
 
Výrobky si vyzvedáváme.
 
Náklady na vrácení výrobků neseme my.
 
Případné znehodnocení výrobků musíte uhradit pouze v případě, že toto znehodnocení lze přičíst manipulaci s vámi, která nebyla nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti výrobků.
 
Kritéria pro vyloučení nebo ukončení platnosti
 
Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy
 
 
na dodání výrobků, které nejsou prefabrikované a pro jejichž výrobu je důležitý individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které jsou zjevně přizpůsobeny osobním požadavkům spotřebitele;
na dodání výrobků, které se mohou rychle zkazit nebo jejichž datum spotřeby by bylo rychle překročeno;
pro dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, které však mohou být dodány nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, na které podnikatel nemá žádný vliv;
na dodávku novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.
Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně v případě smluv
 
 
na dodání zapečetěných výrobků, které nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jejich pečeť po dodání odstraněna;
na dodání výrobků, pokud byly po dodání neoddělitelně smíchány s jiným zbožím vzhledem k jejich stavu;
za dodání zvukového nebo obrazového záznamu nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.
 
 
Vzor - formulář pro odvolání
 
(Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět.)
 
- Na adresu Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Groß Lüdershagen, E-mailová adresa: info@or24.de :
 
- Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy, kterou jsem/jsme uzavřeli (*) ohledně nákupu následujících výrobků (*)/.
  poskytnutí následující služby (*)
 
- Objednáno dne (*)/ obdrženo dne (*)
 
- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)
- Datum
 
(*) Nesprávnou možnost přeškrtněte.