Jazyk

od.header.locationSelectHeadline

od.header.locationSelectSubline

Právo na zrušení


Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

(Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který se převážně netýká její obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti)

Pravidla pro zrušení smlouvy a právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní ode dne

- kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převezmete zboží za předpokladu, že jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jedné objednávky a toto je nebo bude dodáno jednotně;

- kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední zboží za předpokladu, že jste si objednali více zboží v rámci jedné objednávky a toto zboží je nebo bude dodáno samostatně;

- kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední položku, pokud jste objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo položkách;

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Groß Lüdershagen, tel.: +49 3831 6677110, e-mail: info@or24.de) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než námi nabízený nejlevnější typ standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám za toto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky.

Zboží si vyzvedneme.

Neseme náklady na vrácení zboží.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání se zbožím, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody pro vyloučení nebo odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy

- na dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;

- pro dodávky zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož doba použitelnosti by byla rychle překročena;

- na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, ale které mohou být dodány nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, na které nemá obchodník vliv;

- na dodávku novin, časopisů nebo periodik s výjimkou smluv o předplatném.

Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká u smluv

- pro dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho pečeť po dodání odstraněna;

- na dodání zboží, pokud bylo po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím vzhledem k jeho povaze;

- za dodání zvukových nebo obrazových nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;

Vzor formuláře pro zrušení objednávky

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět)

- Na adresu Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Groß Lüdershagen, Německo, e-mailová adresa: info@or24.de :

- Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/

poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.