Jazyk

od.header.locationSelectHeadline

od.header.locationSelectSubline

Standardní obchodní podmínky a informace pro zákazníky


I. Standardní obchodní podmínky
§ 1 Základní ustanovení
(1) Následující obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy, které s námi jako s dodavatelem (Original Räder 24 GmbH) uzavíráte prostřednictvím webových stránek www.original-räder.de. Není-li dohodnuto jinak, je případné zahrnutí vašich vlastních podmínek vyloučeno.
(2) "Spotřebitelem" ve smyslu následujících ustanovení je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon, který v převážné míře nelze přičítat ani její podnikatelské, ani samostatné profesní činnosti. Pod pojmem "podnikatel" se rozumí každá fyzická osoba, právnická osoba nebo právně odpovědná společnost, která uzavírá právní úkon v rámci své samostatné profesní nebo podnikatelské činnosti.
§ 2 Uzavření smlouvy
(1) Předmětem smlouvy je prodej výrobků .
(2) Jakmile umístíte příslušný produkt na naše webové stránky, předložíme vám prostřednictvím systému online nákupního košíku závazný návrh na uzavření smlouvy za podmínek uvedených v popisu položky.
(3) Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím systému online nákupního košíku následujícím způsobem:
Produkty určené ke koupi jsou přesunuty do "nákupního košíku". Nákupní košík lze vybrat pomocí příslušných tlačítek na navigační liště a kdykoli v něm provést změny.
Po vstupu na stránku "Pokladna" a zadání osobních údajů a platebních a dodacích podmínek se vám nakonec opět zobrazí údaje o objednávce jako přehled objednávek.
Pokud jako platební metodu používáte systém okamžitých plateb (např. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), budete buď přesměrováni na stránku s přehledem objednávek v našem internetovém obchodě, nebo přesměrováni na webovou stránku poskytovatele systému okamžitých plateb.
Pokud jste přesměrováni na příslušný systém okamžitých plateb, zvolte a/nebo zadejte své údaje podle potřeby. Nakonec se na webové stránce poskytovatele systému okamžitých plateb nebo po přesměrování zpět do našeho internetového obchodu zobrazí údaje o objednávce jako přehled objednávek.
Před odesláním objednávky máte možnost ještě jednou zkontrolovat nebo změnit (můžete také použít tlačítko "Zpět" ve svém internetovém prohlížeči) veškeré údaje na stránce s přehledem objednávky nebo nákup zrušit.
Odesláním objednávky prostřednictvím příslušného tlačítka ("objednávka s povinností zaplatit", "koupit" / "koupit nyní", "objednávka s povinností zaplatit", "zaplatit" / "zaplatit nyní" nebo podobné označení) prohlašujete právně závazné přijetí nabídky, čímž dochází k uzavření smlouvy.
(4) Vaše dotazy týkající se vytvoření nabídky, které nám byly předány, nejsou závazné. Dodáme vám textovou a závaznou nabídku (např. e-mailem), kterou můžete přijmout ve lhůtě 5 dnů.
(5) Vyřízení objednávky a zaslání všech údajů nezbytných pro uzavření smlouvy probíhá prostřednictvím e-mailu, a to částečně automatizovaně. V důsledku toho musíte zajistit, aby e-mailová adresa, kterou jste u nás uložili, byla správná a aby bylo zaručeno přijetí příslušných e-mailů. Zejména musíte zajistit, aby příslušné e-maily nebyly blokovány filtrem SPAM.
§ 3 Individuálně navržené produkty
(1) Příslušné informace, texty nebo údaje potřebné k individuální úpravě zboží nám poskytnete prostřednictvím online objednávkového systému nebo E-mailu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Je třeba mít na paměti případné specifikace, které můžeme vydat ohledně formátů souborů.
(2) Jste povinni zajistit, abyste nepředávali data, jejichž obsah porušuje práva externích stran (zejména autorská práva, práva k názvům a práva k ochranným známkám) nebo porušuje platné zákony. Výslovně nás osvobozujete od všech nároků souvisejících s touto záležitostí, které mohou být vzneseny externími stranami. To platí i pro náklady spojené s případným právním zastoupením, které může být v této souvislosti nezbytné.
(3) Přenášená data nekontrolujeme z hlediska textové správnosti. V tomto ohledu nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby.
§ 4 Zvláštní ujednání týkající se nabízených způsobů platby
(1) Kontrola platnosti
V případě platby předem, např. při úhradě faktury nebo příkazu k úhradě, budou vaše údaje předány společnosti SCHUFA Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden, ke kontrole platnosti pomocí matematicko-statistického postupu, aby byly chráněny naše oprávněné zájmy. Vyhrazujeme si právo odmítnout způsob úhrady faktury nebo příkazu k úhradě na základě výsledků kontroly platnosti.
(2) Platba ve splátkách prostřednictvím služby easyCredit
Platba na splátky prostřednictvím easyCredit se rovněž řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro platby na splátky easyCredit. Tyto Všeobecné obchodní podmínky naleznete zde.
(3)
Možnosti platby od společnosti Klarna
Ve spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme následující možnosti platby. Platba se vždy provádí na účet společnosti Klarna:
Okamžitý bankovní převod: K dispozici v Německu a Rakousku. Z vašeho účtu bude odepsána ihned po zadání objednávky.
Další informace a podmínky používání společnosti Klarna naleznete zde. Obecné informace o společnosti Klarna naleznete zde. Společnost Klarna bude s vašimi osobními údaji nakládat v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s informacemi uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna.
Další informace o společnosti Klarna naleznete zde. Aplikaci Klarna naleznete zde.
(4) Nákup prostřednictvím debetního dokladu s využitím služby Novalnet
Pokud je nákup prováděn prostřednictvím společnosti Novalnet AG (s ohledem na služby nabízené v Německu a Rakousku), stává se částka platby okamžitě splatnou inkasem ze šekového účtu, který byl zadán během procesu objednávání a který je spojen s uvedenou úvěrovou institucí (šekový účet). Tímto odvolatelně zmocňujete společnost Novalnet AG k tomu, aby na účet daného šekového účtu inkasovala platby, které máte provést v rámci nákupního procesu spojeného se složenkou. Pokud šekový účet nedisponuje požadovanými krycími prostředky, úvěrová instituce, která účet vede, nemá platební povinnost. V rámci inkasního schématu nelze provádět dílčí platby.
Uvedením šekového účtu potvrzujete, že jste oprávněni provádět inkasní operace vůči danému šekovému účtu. Zpětné inkaso je z našeho pohledu a z pohledu společnosti Novalnet AG spojeno se značným úsilím a vysokými náklady. V situaci, kdy se jedná o zpětný inkasní příkaz (při absenci požadovaných krycích prostředků na šekovém účtu, z důvodu zániku šekového účtu nebo námitky vznesené majitelem účtu nebo nesprávně převedených údajů o účtu), jste povinni zaplatit poplatek za zpracování ve výši 7,50 EUR za každý zpětný inkasní příkaz. Máte možnost předložit důkazy, které prokazují, že vrácený příkaz k úhradě vedl k nižším nákladům, nebo že nevedl k žádným nákladům. Další nároky zůstávají vyhrazeny. Vzhledem k úsilí a nákladům spojeným s vrácenými inkasními platebními výměry a s cílem vyhnout se nutnosti platit poplatek za zpracování, vás žádáme, abyste inkasní platební výměr nerozporovali v situaci, kdy se jedná o odstoupení od kupní smlouvy, vrácení dodávky nebo reklamaci. V takové situaci po dohodě s námi dojde ke zpětné transakci platby, a to prostřednictvím dobropisu nebo vrácení příslušné částky.
(5) Nákup na účet prostřednictvím Novalnetu
V případě transakce nákupu na účet je třeba uhradit vyúčtovanou částku našemu externímu partnerovi, společnosti Novalnet AG, a to nejpozději v kalendářní den uvedený ve vyúčtování.
V takovém případě můžete provádět pouze platby na úhradu dluhu společnosti Novalnet AG.
I v případě transakce nákupu na účet, která je realizována prostřednictvím společnosti Novalnet AG, zůstáváme odpovědní za obecné dotazy zákazníků, např. dotazy týkající se výrobku, dodací lhůty, dopravy, vrácení zásilek, reklamací, prohlášení o odstoupení od smlouvy a dobropisů. Tento způsob platby mohou používat pouze zákazníci z Německa. Společnost Novalnet AG vaše údaje kontroluje a vyhodnocuje. Vyměňuje si také údaje s jinými společnostmi a agenturami poskytujícími úvěrové informace (hodnocení úvěruschopnosti), pokud k takovému postupu existuje oprávněný důvod. Pokud není zaručena úvěruschopnost, může vám společnost Novalnet AG odmítnout umožnit provedení transakce nákupu na účet. V takovém případě vás společnost Novalnet AG upozorní na alternativní možnosti platby.
(6) Přímé inkaso SEPA
Při platbě SEPA inkasem nás vystavením příslušného SEPA mandátu zmocňujete k inkasu fakturované částky z uvedeného účtu. lhůta pro zaslání předběžného oznámení byla zkrácena na 5 dnů před datem splatnosti. Jste povinni zajistit, aby na daném účtu byl v den splatnosti dostatek krycích prostředků. Pokud dojde ke zpětnému příkazu k úhradě z důvodu situace, kdy jste nesplnili svůj závazek, musíte uhradit vedlejší bankovní poplatek.
(7) Platba prostřednictvím služby "PayPal" / "PayPal Checkout"
Pokud zvolíte způsob platby nabízený prostřednictvím "PayPal" / "PayPal Checkout", bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucemburk; "PayPal"). Jednotlivé způsoby platby prostřednictvím služby "PayPal" se vám zobrazí pod příslušně označeným tlačítkem na naší internetové prezentaci a také v procesu online objednávání. "PayPal" může pro zpracování plateb využívat i jiné platební služby; pokud se na ně vztahují zvláštní platební podmínky, budete o nich informováni zvlášť. Další informace o společnosti "PayPal" naleznete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.
§ 5 Právo na zadržení, výhrada vlastnických práv
(1) Právo na zadržení můžete uplatnit pouze v případě, že se daná situace týká nároků vyplývajících ze stejného smluvního vztahu.
(2) Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení kupní ceny.
(3) Pokud jste podnikatel, platí pro vás také následující podmínky:
a) Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného vyrovnání všech pohledávek vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu. Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nesmí být zastaveno nebo převedeno jako zástava před změnou vlastníka uvedeného zboží.
b) Zboží můžete v rámci řádné transakce dále prodat. V této souvislosti nám tímto postupujete veškeré pohledávky ve výši fakturované částky, které vám vzniknou v důsledku přeprodejní operace, a my toto postoupení přijímáme. Dále jste oprávněni předmětnou pohledávku vymáhat. Pokud však nebudete řádně plnit své platební povinnosti, vyhrazujeme si právo vymáhat pohledávku sami.
c) V situaci, kdy dojde ke spojení a sloučení zboží s výhradou vlastnictví, nabýváme spoluvlastnictví k nově vzniklé věci. Toto spoluvlastnictví odpovídá poměru, který existuje mezi fakturovanou hodnotou zboží s výhradou vlastnictví a ostatními zpracovávanými položkami v době zpracování.
d) Pokud podáte žádost tohoto druhu, jsme povinni uvolnit jistoty, které nám náleží, v rozsahu, v jakém realizovatelná hodnota našich jistot převyšuje pohledávku, která má být zajištěna, o více než 10 %. Za výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, odpovídáme my.
§ 6 Záruka
(1) Platí zákonná záruční práva.
(2)
Pokud jste námi informováni před předložením smluvního prohlášení a bylo to výslovně a zvlášť dohodnuto, jsou nároky z vad vyloučeny v případě použitého zboží, pokud se vada projeví až po uplynutí jednoho roku od dodání zboží. Pokud se vada projeví během jednoho roku od dodání zboží, lze nároky z vad uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě dvou let od dodání zboží. Výše uvedené promlčení se neuplatní
- na zaviněné škody, které nám lze přičíst a které vznikly v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví, a v případě jiných škod způsobených úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
- pokud jsme podvodně zatajili vadu nebo jsme převzali záruku za jakost zboží.
(3) Jako spotřebitel jste vyzváni, abyste ihned po dodání výrobku zkontrolovali jeho kompletnost, viditelné vady a poškození při přepravě a neprodleně nám a přepravní společnosti písemně sdělili své reklamace. I když této žádosti nevyhovíte, nebude to mít žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.
(4) Pokud se některá vlastnost zboží odchyluje od objektivních požadavků, považuje se tato odchylka za odsouhlasenou pouze tehdy, pokud jste o ní byli námi informováni před podáním smluvního prohlášení a odchylka byla mezi smluvními stranami výslovně a samostatně dohodnuta.
(5)
Pokud jste podnikatel, platí odchylně od výše uvedených ustanovení o záruce následující:
a) Za dohodnutou kvalitu zboží se považují pouze naše vlastní specifikace a popis výrobku od výrobce, nikoliv však jiné reklamní, veřejné propagační akce a prohlášení výrobce.
b) V případě vady poskytneme podle našeho uvážení záruku odstraněním vady nebo následnou dodávkou. Pokud se odstranění vady nezdaří, můžete podle své volby požadovat snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy. Odstranění vady se považuje za neúspěšné po druhém neúspěšném pokusu, pokud z povahy zboží nebo vady či jiných okolností nevyplývá něco jiného. V případě odstranění vady nejsme povinni nést zvýšené náklady vzniklé přepravou zboží do jiného místa, než je místo plnění, ledaže je taková přeprava v souladu s účelem použití zboží.
c) Záruční doba činí jeden rok od dodání zboží. Zkrácení lhůty se nevztahuje na
- na zaviněné škody, které nám lze přičíst a které vznikly v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví, a na jiné škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
- pokud jsme podvodně zatajili vadu nebo jsme převzali záruku za jakost věci;
- v případě věcí, které byly použity pro stavbu v souladu s jejich obvyklým užíváním a způsobily její vadnost;
- v případě zákonných nároků, které vůči nám můžete uplatnit v souvislosti s právy z vad.
§ 7 Volba práva, místo plnění, soudní příslušnost
(1) Platí německé právo. Tato volba práva se na zákazníky vztahuje pouze tehdy, pokud nemá za následek zrušení ochrany zaručené kogentními ustanoveními práva země, v níž se nachází obvyklé bydliště příslušného zákazníka (zásada výhody pochybností).
(2) Pokud nejste spotřebitelem, ale podnikatelem, právnickou osobou veřejného práva nebo institucionálním fondem, který se řídí veřejným právem, je místem naší působnosti i místem plnění pro všechny služby, které vyplývají z obchodních vztahů, které s námi existují, naše sídlo. Stejná podmínka platí i pro situace, kdy nejste spojeni s obecným místem příslušnosti v Německu nebo EU, jakož i pro situace, kdy místo pobytu nebo obvyklé místo pobytu není v době zahájení řízení známo. To nemá žádný vliv na možnost obrátit se na soud spojený s jiným místem příslušnosti.
(3) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně nepoužijí.
II. Informace pro zákazníka
1. Totožnost prodávajícího
Original Räder 24 GmbH
Albert-Schweitzer-Str.18
18442 Groß Lüdershagen
Německo
Telefon: +49 3831 6677110
E-mail: info@or24.de

Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů (platforma ODR), kterou si můžete prohlédnout na adrese https://ec.europa.eu/odr.
2. Informace týkající se uzavření smlouvy
Technické kroky spojené s uzavřením smlouvy, samotné uzavření smlouvy a možnosti nápravy jsou provedeny v souladu s předpisy "uzavření smlouvy" v našich standardních obchodních podmínkách (část I.).
3. Smluvní jazyk, uložení textu smlouvy
3.1 Jazykem smlouvy je angličtina.
3.2 Úplný text smlouvy se u nás neukládá. Před odesláním objednávky lze prostřednictvím systému online - nákupní košík údaje smlouvy vytisknout nebo elektronicky uložit pomocí funkce tisku v prohlížeči. Poté, co objednávku obdržíme, jsou vám údaje o objednávce, zákonem předepsané údaje týkající se smluv o prodeji na dálku a standardní obchodní podmínky znovu zaslány e-mailem.
3.3 Veškeré smluvní informace v rámci závazné nabídky vám budou zaslány v písemné formě, například prostřednictvím E-mailu, v případě poptávky po cenové nabídce mimo systém online nákupního košíku, který si můžete vytisknout nebo uložit elektronicky zabezpečeným způsobem.
4. Kodexy chování
4.1 Dobrovolně se řídíme kritérii kvality Käufersiegel společnosti Händlerbund Management AG, která jsou k nahlédnutí na adrese: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.
5. Hlavní rysy výrobku nebo služby
Hlavní vlastnosti zboží a/nebo služeb naleznete v příslušné nabídce.
6. Ceny a platební podmínky
6.1 Ceny uvedené v příslušných nabídkách představují celkové ceny, stejně jako náklady na dopravu. Zahrnují všechny složky ceny včetně všech vedlejších daní. 
6.2 Vzniklé náklady na odeslání nejsou zahrnuty v kupní ceně. Můžete si je prohlédnout kliknutím na příslušné tlačítko na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce, jsou uvedeny samostatně v průběhu objednávkové transakce a musíte je dodatečně uhradit, pokud není potvrzeno doručení zdarma.
6.3 V případě dodání do zemí mimo Evropskou unii nám mohou vzniknout nepřiměřené dodatečné náklady, jako jsou cla, daně nebo poplatky za převod peněz (poplatky za převod nebo směnu účtované bankami), které musíte uhradit. 
6.4 Náklady vyplývající z převodu peněz musíte nést také v případech, kdy je dodávka uskutečněna do členského státu EU, ale platba je iniciována mimo Evropskou unii.
6.5 Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou uvedeny po kliknutí na příslušné tlačítko na našich webových stránkách nebo jsou zveřejněny v příslušné nabídce.
6.6 Není-li u příslušných způsobů platby uvedeno jinak, stávají se pohledávky na úhradu vyplývající z uzavřené smlouvy splatnými okamžitě.
7. Dodací podmínky
7.1 Dodací podmínky, termín dodání a případná existující omezení dodávek naleznete po kliknutí na příslušné tlačítko na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.
7.2 Pokud jste spotřebitel, jsou zákonem upraveny následující podmínky: Nebezpečí náhodného zničení nebo znehodnocení prodávané věci během přepravy na vás přechází až v okamžiku doručení dané věci, a to bez ohledu na to, zda je přepravní operace pojištěna. Tato podmínka neplatí, pokud jste si samostatně objednali přepravní společnost, která nebyla námi určena, nebo osobu, která byla jinak pověřena provedením přepravní operace.
Pokud jste podnikatel, doručovací a přepravní operace probíhají na vaše vlastní riziko.
8. Zákonné záruční právo
Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními "Záruka" v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I). 
Tyto SBT a údaje o zákazníkovi byly vytvořeny právníky specializujícími se na právo informačních technologií, kteří pracují pro Händlerbund, a jsou neustále kontrolovány z hlediska souladu s právními předpisy. Společnost Händlerbund Management AG ručí za právní bezpečnost textů a přebírá odpovědnost v případě, že dojde k vydání varování. Podrobnější informace naleznete na těchto internetových stránkách: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.
 
poslední aktualizace: 01.01.2022