Tyre guarantee

Villkor för däckgarantin


1. Föremål för däckgarantin

1.1. En däckgaranti täcker endast de däck som anges på försäljningsfakturan från Originalräder 24 GmbH, förutsatt att de säljs med ett minsta mönsterdjup på 4 mm och är mindre än fyra år gamla från tillverkningsdatum (DOT-nummer) och vid försäljning av originalet Wheels 24 GmbH ger också uttryckligen en däckgaranti. Däckgarantin avser uttryckligen inte fälgar eller andra hjuldelar, såsom fästen, fjädringar, bromsar etc., utan endast däcken.

1.2. Däckgarantin beviljas kostnadsfritt.

1.3. Det finns ingen rätt till däckgaranti vid köp av däck från Originalräder 24 GmbH. Däckgarantin uppstår därför endast om den uttryckligen beviljas och beviljas vid köp från Originalräder 24 GmbH tillsammans med den kompletta uppsättningen av sålda hjul.

2. Däckgarantins omfattning

2.1. Enligt däckgarantin får den skadelidande följande förmåner vid en oförutsedd punktering orsakad av yttre påverkan (detta inkluderar uteslutande däckskador till följd av körning över/mot ett föremål (inklusive en trottoarkant), körning i ett spetsigt föremål och ett sprucket däck):

a) en reparation, dvs reparation av det skadade däcket är möjlig:

(1) Om reparationen utförs av Originalräder 24 GmbH:

Kredit för reparationskostnaderna för att reparera skadorna på däcket upp till högst 100 € inklusive moms. Det finns ingen rätt till betalning av en summa pengar, så om reparationen kostar mindre än 100 € krediteras endast reparationskostnaderna

(2) Om reparationen inte utförs av Originalräder 24 GmbH:

Kredit på det ursprungliga inköpspriset för det skadade däcket (försäljningsfaktura från Originalräder 24 GmbH) till ett belopp av reparationskostnaderna för reparationen av det skadade däcket upp till högst 100 € inklusive moms. Betalningen av det belopp som ska krediteras sökanden beror på att sökanden skickar in och skickar reparationsfakturan från verkstaden med en kvitto till Originalräder 24 GmbH.

b) en reparation, dvs reparation av det skadade däcket, är inte möjlig:

Kreditering av ett penningbelopp motsvarande det värde som följer av tabellen nedan för varje skadat däck, graderat efter mönsterdjup och ålder på däcket (relaterat till dess tillverkningsdatum - DOT-nummer), men max. 500 € totalt på priset för att köpa ett nytt däck hos Originalräder 24 GmbH:

 • Mer än 7,9 mm kvarvarande slitbana vid skadetillfället: 100 % av inköpspriset för det gamla däcket, max 12 månader gammalt
 • Mer än 7,0 mm kvarvarande slitbana vid skadetillfället: 80 % av inköpspriset för det gamla däcket, max 24 månader gammalt
 • Mer än 6,0 mm återstående slitbana vid skadetillfället: 60 % av inköpspriset för det gamla däcket, max 36 månader gammalt
 • Mer än 5,0 mm kvarvarande slitbana vid skadetillfället: 40 % av inköpspriset för det gamla däcket, max 48 månader gammalt
 • Mer än 4,0 mm kvarvarande slitbana vid skadetillfället: 20 % av inköpspriset för det använda däcket, max 60 månader gammalt

2.2. En annan förutsättning för garantiservice enligt avsnitt 2.1.b) är att om det gamla däcket är skadat som inte kan repareras måste ett nytt däck av samma typ (samma modell) köpas och erhållas exklusivt från Originalräder 24 GmbH. I detta fall kommer den summa pengar som ska återbetalas i enlighet med avsnitt 2.1.b) att kvittas eller krediteras inköpspriset för de nya däcken. I detta fall (köp av nya däck) kommer en kredit endast att tillämpas på inköpspriset för däcket, inte på eventuella tilläggstjänster som kan ha beställts eller debiterats, såsom installationskostnader, leveranskostnader etc. om kreditbeloppet bestämt enligt tabellen ovan (avsnitt 2.1.b) är högre än inköpspriset för de nya däcken.

2.3. Alla tjänster under däckgarantin avser endast de däck som skadats av en garantihändelse, men inte oskadade däck, även om de sitter på samma axel och/eller ersatts till följd av ett annat mönsterdjup till följd av reparation eller ersättare Behöver bli.

2.4. Tjänster under däckgarantin är uteslutna i följande fall:

 • Däckskador när fordonet används av en obehörig förare
 • avsiktligt orsakat däckskada
 • Däckskador orsakade av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror, uppror eller order från höga myndigheter, inbördes oroligheter, jordbävning, kärnenergi, kärnstrålning eller radioaktiva ämnen
 • Däckskador på grund av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel
 • Däckskador på grund av normalt eller för tidigt slitage eller åldrande eller smuts orsakad av användning
 • Däckskador om tredje part är ansvarig för detta som leverantör (tillverkare eller återförsäljare/specialist), entreprenör eller från en reparationsorder
 • Däckskador täcks av tillverkaren eller specialistföretaget som en del av garantin eller servicen
 • Däckskador på grund av väderförhållanden
 • Däckskador som uppstår under däckmontering
 • Däckskada eller däckförlust på grund av stöld
 • Däckskador eller däckbortfall på grund av skadegörelse

2.5. Tjänsterna från däckgarantin är begränsade till de tjänster som anges i avsnitt 2.1.

2.6. Betalningarna från däckgarantin ska betalas när Originalräder 24 GmbHs beslut om servicekraven för däckgarantin och förmånsbeloppet har slutförts och sökanden har lämnat in och tillhandahållit alla nödvändiga bevis (särskilt inköpsbevis för de däck som säljs med däckgaranti) och har svarat på alla frågor och lämnat information inom ramen för fastställande av prestandakraven. I detta sammanhang är käranden särskilt skyldig att omedelbart rapportera eventuella däckskador till Originalräder 24 GmbH, att behålla de skadade däcken tills de är besiktigade och utvärderade av Original wheels 24 GmbH och att göra dem tillgängliga för Original wheels 24 GmbH på begäran för inspektion och utvärdering för att dokumentera skadan på ett så begripligt sätt som möjligt, i synnerhet att omedelbart tillhandahålla all information med hjälp av fotografier som är nödvändig för att fastställa däckgarantins prestandakrav och för att möjliggöra eventuell utredning av orsaken till däckskadan och frågan om om skadan kan repareras.

Om sökanden inte uppfyller dessa skyldigheter förfaller garantiservicen. I detta fall har Originalräder 24 GmbH möjlighet att sätta käranden en rimlig tidsperiod för att utföra de utestående åtgärderna, tillsammans med meddelandet om att garantitjänsterna löper ut om den fastställda perioden löper ut utan att käranden har fullgjort de skyldigheter som åligger honom . Om sökanden inte fullgör de skyldigheter som åligger honom inom tidsfristen trots att tidsfrist och anmälan har ställts, upphör garantitjänsterna för det berörda garantiärendet.

3. Däckgarantisökande

Anspråksinnehavaren av däckgarantin och den enda förmånstagaren med avseende på de tjänster som tillhandahålls under däckgarantin är avtalspartner till Originalräder 24 GmbH vid köp av det däck som säljs tillsammans med en däckgaranti.

Däckgarantin och garantianspråken kan inte överföras. Anspråken på tjänsterna från däckgarantin kan inte överlåtas.

4. Garantiperiod

Däckgarantin löper under en period av ett år, från och med inköpsdatumet för det däck som säljs med däckgaranti. En förlängning av däckgarantin är utesluten. Däckgarantin upphör automatiskt efter ett år.