Anger­rätt


Konsumenternas ångerrätt
(En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion som i övervägande grad inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.)
 
Anvisningar för återkallelse
 
Ångerrätt
Du har rätt att återkalla detta avtal inom 14 dagar utan att ange några skäl.
Ångerfristen är 14 dagar med verkan från och med den dagen, 
 
- den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, hade tagit produkterna i besittning, förutsatt att du hade beställt en eller flera produkter inom ramen för en standardbeställning och att denna/denna produkt/produkter levereras enhetligt;
 
- där du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit den sista produkten i besittning, förutsatt att du har beställt flera produkter inom ramen för en standardbeställning och att dessa produkter levereras separat;
 
- där du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit emot den sista delleveransen eller den sista enheten, om du har beställt en produkt som levereras i flera delleveranser eller enheter;
 
 
 
För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Groß Lüdershagen, telefonnummer: +49 3831 6677110, e-postadress: info@or24.de) genom en tydlig förklaring (t.ex. brev per post eller e-post) om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.
 
 
För att trygga ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.
 
Konsekvenser av återkallelsen
 
Om du återkallar detta avtal ska vi betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstår på grund av att du har valt ett annat leveranssätt än det mest rimliga standardleveranssättet som vi erbjuder), omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag då vi mottog underrättelsen om återkallandet av detta avtal från dig. Vi använder samma betalningsmedel som du ursprungligen använde vid den ursprungliga transaktionen för denna återbetalning, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; du kommer inte att debiteras några avgifter som beror på denna återbetalning.
 
Vi samlar in produkterna.
 
Vi står för kostnaderna för att returnera produkterna.
 
Du ska betala för eventuell värdeminskning av produkterna endast om denna värdeminskning kan hänföras till någon hantering med dig som inte var nödvändig för att kontrollera produkternas skick, egenskaper och funktionalitet.
 
Kriterier för uteslutning eller upphörande
 
Återkallelserätten är inte tillgänglig för avtal
 
 
för leverans av produkter som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller en individuell bestämmelse från konsumenten är viktig eller som tydligt är skräddarsydda för konsumentens personliga behov;
för leverans av produkter som snabbt kan förstöras eller vars sista förbrukningsdag snabbt skulle överskridas;
för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående, som dock kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på marknadens fluktuationer, som företagaren inte har något inflytande över;
För leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal.
Ångerrätten upphör i förtid när det gäller avtal.
 
 
för leverans av förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
för leverans av produkter om de har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leveransen på grund av deras skick;
Vid leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.
 
 
Förlaga - blankett för återkallelse
 
(Om du vill återkalla avtalet ska du fylla i den här blanketten och skicka tillbaka den till oss).
 
- Till Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Groß Lüdershagen, E-postadress: info@or24.de :
 
- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köpet av följande produkter (*)/
  tillhandahållande av följande tjänst (*)
 
- Beställt den (*)/ mottagit den (*)
 
- Konsumentens (konsumenternas) namn
- Konsumentens/konsumenternas adress
- Konsumentens (konsumenternas) namnteckning (endast vid anmälan på papper)
- Datum
 
(*) Stryk över det felaktiga alternativet.