Anger­rätt


Ångerrätt

(En konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare.)
 
Ångerrätt
 
ångerrätt
Du har rätt att återkalla detta avtal inom 14 dagar utan att ange några skäl.
Ångerfristen är 14 dagar med verkan från och med den dagen.
 
- på vilken du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit varorna i besittning, förutsatt att du har beställt en eller flera varor som en del av en enda beställning och dessa levereras på en gång;
 
- på vilken du eller en av dig namngiven tredje part som inte är transportör tog de sista varorna i besittning, om du beställt flera varor som en del av en enda beställning och dessa levereras separat;
 
- på vilken du eller en av dig namngiven tredje part, som inte är transportör, tagit den sista delsändningen eller den sista biten i besittning, om du har beställt varor som levereras i flera delsändningar eller stycken;
 
För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (Originalräder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Groß Lüdershagen, telefonnummer: 03831-6677110, faxnummer: 03831-6677112, e-postadress: info @or24. de) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.
 
För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.
 
 
Konsekvenser av återkallelse
 
Om du återkallar detta avtal har vi betalat dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (förutom de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder har), omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning.
 
Vi hämtar varorna.
 
Vi står för kostnaderna för att returnera varorna.
 
Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.
 
Orsaker till uteslutning eller utgång
 
Ångerrätten gäller inte avtal
 
- för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt urval eller beslut av konsumenten är avgörande eller som tydligt är anpassade till konsumentens personliga behov;
- för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars sista användningsdatum snart skulle överskridas;
- för leverans av alkoholdrycker, vars pris överenskoms vid avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars nuvarande värde beror på fluktuationer på marknaden över vilken entreprenören har inget inflytande;
- för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter med undantag för prenumerationsavtal.
 
Ångerrätten upphör att gälla i förtid för kontrakt
 
- för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returnera om deras försegling har tagits bort efter leverans;
- för leverans av varor om dessa var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans på grund av sin natur;
- för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i förseglad förpackning om förseglingen har brutits efter leverans.
 
 
 

Exempel på avbokningsformulär

 
(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)
 
- Till Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Groß Lüdershagen, faxnummer: 03831-6677112, e-postadress: info@or24.de:
 
- Jag/vi (*) återkallar härmed avtalet som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/
  tillhandahållandet av följande tjänst (*)
 
- Beställd den (*)/mottagen den (*)
 
- Namn på konsument(er)
- Konsumentens adress
- Konsumentens underskrift (endast om anmälan görs på papper)
- Datum
 
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.