Allmänna villkor or24.de


Allmänna affärsvillkor och kundinformation
 
I. Allmänna affärsvillkor
 
§ 1 Grundläggande bestämmelser
 
(1) Följande affärsvillkor gäller för alla avtal som du ingår med oss som leverantör (Original Räder 24 GmbH) via webbplatsen www.original-räder.de. Om inget annat avtalats är det uteslutet att vid behov inkludera dina egna villkor.
 
(2) En "konsument" i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion som i överväldigande utsträckning inte kan hänföras till vare sig hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. Med "näringsidkare" avses varje fysisk person, juridisk person eller juridiskt ansvarigt partnerskap som ingår en rättslig transaktion inom ramen för sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.
 
§ 2 Avtalets ingående
 
(1) Föremålet för avtalet är försäljning av produkter .
 
(2) Så snart du placerar respektive produkt på vår webbplats ska vi lämna dig ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal via systemet med kundvagn online på de villkor som anges i artikelbeskrivningen.
 
(3) Köpekontraktet sker via systemet med kundvagnen online på följande sätt:
De produkter som är avsedda att köpas flyttas till "kundvagnen". Du kan välja kundvagnen med hjälp av de lämpliga knapparna i navigeringsfältet och göra ändringar där när som helst.
Efter att ha gått in på sidan "Checkout" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkoren visas slutligen beställningsuppgifterna på nytt som en orderöversikt.
 
 
Om du använder ett system för omedelbar betalning (t.ex. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalningsmetod, kommer du antingen till sidan med orderöversikten i vår webbutik eller till webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning.
Om du vidarebefordras till det aktuella systemet för omedelbar betalning ska du välja och/eller ange dina uppgifter på lämpligt sätt. På webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning eller, efter att du har blivit omdirigerad tillbaka till vår nätbutik, kommer beställningsuppgifterna slutligen att visas som en beställningsöversikt.
 
Innan du skickar beställningen har du möjlighet att ännu en gång granska eller ändra (du kan också använda knappen "Tillbaka" i din webbläsare) alla uppgifter på sidan med orderöversikten eller avbryta köpet.
Genom att skicka beställningen via motsvarande knapp ("beställning med betalningsskyldighet", "köp" / "köp nu", "beställning med betalningsskyldighet", "betala" / "betala nu" eller liknande beteckning) förklarar du att du juridiskt bindande godkänner erbjudandet, varigenom avtalet sluts.
 
(4) Du är inte bunden av dina förfrågningar om skapandet av ett erbjudande som har förmedlats till oss. Vi förser dig med ett textbaserat och bindande erbjudande (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom en period av 5 dagar.
 
(5) Utförandet av beställningen och översändandet av alla uppgifter som är nödvändiga för att ingå avtalet sker via e-post, på ett delvis automatiserat sätt. Följaktligen måste du se till att den e-postadress som du har deponerat hos oss är korrekt och att mottagandet av respektive e-postmeddelanden är garanterat. Du måste särskilt se till att e-postmeddelandena inte blockeras av ett SPAM-filter.
 
§ 3 Individuellt utformade produkter
 
(1) Du förser oss med lämplig information, text eller uppgifter som är nödvändiga för att anpassa varorna via onlinebeställningssystemet eller via e-post utan onödigt dröjsmål efter det att avtalet har ingåtts. Eventuella specifikationer som vi kan utfärda om filformat ska beaktas.
 
(2) Du är skyldig att se till att du inte överför data vars innehåll kränker externa parters rättigheter (särskilt upphovsrätt, namnrättigheter och varumärkesrättigheter) eller bryter mot gällande lagar. Du befriar oss uttryckligen från alla anspråk i samband med denna fråga som externa parter kan göra gällande. Detta gäller även kostnader i samband med eventuell juridisk representation som kan bli nödvändig i detta avseende.
 
(3) Vi kontrollerar inte de överförda uppgifterna med avseende på textuell riktighet. I detta avseende tar vi inget ansvar för fel.
 
§ 4 Särskilda avtal i samband med de erbjudna betalningsmetoderna.
 
(1) Kontroll av giltighet
Om vi betalar i förskott, t.ex. vid betalning av en faktura eller en debetnota, kommer dina uppgifter att vidarebefordras till SCHUFA Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden, för en validitetskontroll med hjälp av en matematiskt-statistisk process för att skydda våra berättigade intressen. Vi förbehåller oss rätten att avvisa betalningssättet för en faktura eller debitering på grundval av resultaten av validitetskontrollen.
 
(2) Delbetalning via easyCredit
 
Betalning i avbetalningar via easyCredit omfattas också av easyCredits allmänna affärsvillkor för betalning i avbetalningar. Dessa allmänna villkor finns här.
 
(3)
Betalningsalternativ från Klarna
I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalningen sker alltid till Klarna:
Direkt banköverföring: Tillgänglig i Tyskland och Österrike. Ditt konto kommer att debiteras omedelbart efter att du har gjort beställningen.
Du hittar mer information och Klarnas användarvillkor här. Allmän information om Klarna hittar du här. Klarna kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas integritetspolicy.
 
För mer information om Klarna kan du klicka här. Klarna-appen finns här.
 
(4) Köp via debitering med hjälp av Novalnet.
Om köpet görs via Novalnet AG (när det gäller tjänster som erbjuds i Tyskland och Österrike), blir betalningsbeloppet omedelbart betalbart genom inkassering från det checkkonto som angavs under beställningsprocessen och som är kopplat till det angivna kreditinstitutet (checkkontot). Du ger härmed Novalnet AG ett återkalleligt tillstånd att använda en debetnota för att på det berörda checkkontots bekostnad inkassera de betalningar som du ska göra i samband med köpet som är kopplat till en debetnota. Om checkkontot inte har den erforderliga täckningsgraden är det kreditinstitut som för kontot inte skyldigt att betala. Delbetalningar kan inte göras inom ramen för systemet med autogiro.
Genom att ange checkkontot bekräftar du att du har rätt att genomföra autogireringstransaktioner gentemot checkkontot i fråga. Returdebiteringar är ur vår och Novalnet AG:s synvinkel förknippade med betydande insatser och höga kostnader. I en situation som innebär en returdebitering (om det inte finns de nödvändiga täckningsmedlen på checkkontot, om checkkontot har upphört att gälla, om kontoinnehavaren har gjort en invändning eller om kontouppgifterna har överförts på ett felaktigt sätt) är du skyldig att betala en behandlingsavgift på 7,50 euro för varje returdebitering. Du har möjlighet att lägga fram bevis som visar att returdebiteringen har lett till lägre kostnader eller att den inte har lett till några kostnader alls. Vidaregående krav ska förbli förbehållna. Med tanke på de ansträngningar och kostnader som är förknippade med returdebiteringsnotor och för att undvika att behöva betala behandlingsavgiften, uppmanas du att inte motsäga debiteringsnotan i en situation som innebär en hävning, ett återkallande av köpeavtalet, en returleverans eller ett återkrav. I en sådan situation, efter att en överenskommelse har träffats med oss, sker en omvänd transaktion för betalningen, och detta sker via en kreditnota eller återbetalning av motsvarande belopp.
 
(5) Köp på konto via Novalnet
Vid en transaktion med köp på konto ska fakturabeloppet betalas till vår externa partner Novalnet AG, och detta måste ske senast den kalenderdag som anges i fakturan.
I ett sådant fall kan du endast göra skuldbefriande betalningar till Novalnet AG.
Även vid en transaktion med köp på räkning som genomförs via Novalnet AG förblir vi ansvariga för allmänna kundförfrågningar, t.ex. förfrågningar om produkten, leveranstid, frakt, returfrakt, klagomål, förklaringar om återkallelse och kreditnotor. Denna betalningsmetod kan endast användas av kunder från Tyskland. Novalnet AG kontrollerar och utvärderar dina uppgifter. Företaget utbyter också uppgifter med andra företag och kreditupplysningsföretag (kreditbedömning), om det finns en motiverad anledning till detta. Om kreditvärdigheten inte är garanterad kan Novalnet AG vägra att låta dig genomföra en transaktion för köp på konto. I ett sådant fall kommer Novalnet AG att visa på alternativa betalningsalternativ.
 
(6) SEPA-direktdebitering
När du betalar med SEPA-direktdebitering ger du oss genom att utfärda ett motsvarande SEPA-mandat rätt att ta ut fakturabeloppet från det angivna kontot. tidsfristen för att skicka förhandsbeskedet har förkortats till fem dagar före förfallodagen. Du är skyldig att se till att kontot i fråga har tillräckliga täckande medel på förfallodagen. Om en returdebitering kommer i fråga på grund av en situation där du har försummat din förpliktelse, måste du betala den oförutsedda bankavgiften.
 
(7) Betalning via "PayPal" / "PayPal Checkout"
Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via "PayPal" / "PayPal Checkout" kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De enskilda betalningsmetoderna via "PayPal" kommer att visas för dig under en motsvarande knapp på vår webbplats och i beställningsprocessen online. "PayPal" kan använda andra betaltjänster för betalningshantering; om särskilda betalningsvillkor gäller kommer du att informeras om dessa separat. Mer information om "PayPal" finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.
 
§ 5 Rätten att behålla, förbehåll för äganderätt.
 
(1) Du kan utöva en retentionsrätt endast om situationen i fråga omfattar fordringar som härrör från samma avtalsförhållande.
 
(2) Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats i sin helhet.
 
(3) Om du är näringsidkare gäller även följande villkor:
 
a) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som uppstår i den pågående affärsförbindelsen har betalats till fullo. De varor som omfattas av äganderättsförbehållet får inte pantsättas eller överlåtas som säkerhet innan äganderätten till nämnda varor övergår.
 
b) Du kan sälja varorna vidare inom ramen för en ordnad transaktion. I detta avseende avstår du härmed alla fordringar till ett belopp motsvarande fakturabeloppet som tillkommer dig till följd av återförsäljningen till oss, och vi accepterar avståendet. Ni har dessutom rätt att driva in fordran i fråga. Om du inte fullgör dina betalningsskyldigheter på ett korrekt sätt förbehåller vi oss dock rätten att driva in fordran själv.
 
c) I en situation som innebär att de varor som omfattas av äganderättsförbehållet kombineras och sammanslås, förvärvar vi delägarskap i den nybildade varan. Denna deläganderätt motsvarar det förhållande som finns mellan fakturavärdet för de varor som omfattas av äganderättsförbehållet och de övriga bearbetade varorna vid tidpunkten för bearbetningen.
 
d) Om du gör en begäran av detta slag är vi skyldiga att frigöra de säkerheter som vi har rätt till, i den mån det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger den fordran som ska säkras med mer än 10 %. Vi ansvarar för att välja ut de säkerheter som ska frisläppas.
 
§ 6 Garanti
 
(1) De lagstadgade garantirättigheterna är tillämpliga.
 
(2)
I den mån du informeras av oss innan avtalsdeklarationen lämnas in och detta uttryckligen och separat har avtalats, är anspråken för fel uteslutna i fråga om begagnade varor, om felet visar sig först efter utgången av ett år från varans leverans. Om felet visar sig inom ett år från varans leverans kan anspråken på grund av fel göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden på två år från varans leverans. Ovanstående preskriptionstid ska inte gälla
 
- vid klandervärda skador som kan tillskrivas oss och som beror på skada på liv, lem eller hälsa och vid andra skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet;
- i den mån vi har dolt felet på ett bedrägligt sätt eller har övertagit en garanti för varornas kvalitet.
 
(3) Som konsument ombeds du att omedelbart kontrollera produkten med avseende på fullständighet, synliga defekter och transportskador så snart den levereras och att omedelbart skriftligen meddela dina klagomål till oss och fraktbolaget. Även om du inte följer denna uppmaning ska det inte ha någon effekt på dina rättsliga garantianspråk.
 
(4) Om en egenskap hos varorna avviker från de objektiva kraven, ska avvikelsen endast anses vara avtalad om du informerades om detta av oss innan du lämnade in avtalsdeklarationen och avvikelsen uttryckligen och separat avtalades mellan avtalsparterna.
 
(5)
I den mån du är företagare ska följande gälla som avvikelse från ovanstående garantibestämmelser:
 
a) Endast våra egna specifikationer och tillverkarens produktbeskrivning ska anses vara överenskomna som varans kvalitet, men inte annan reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.
 
b) I händelse av fel ska vi, efter eget gottfinnande, ge garanti genom avhjälpande av felet eller genom efterleverans. Om avhjälpandet av brister misslyckas kan du, enligt ditt val, kräva prisavdrag eller häva avtalet. Avhjälpande av fel ska anses ha misslyckats efter ett andra misslyckat försök, om inte varans eller felets art eller andra omständigheter tyder på något annat. Vid avhjälpande av fel är vi inte skyldiga att stå för de ökade kostnader som uppstår till följd av transport av varorna till en annan plats än platsen för utförandet, såvida inte transporten är förenlig med varornas avsedda användning.
 
c) Garantitiden är ett år från det att varorna har levererats. Förkortningen av perioden ska inte gälla.
 
- för klandervärda skador som kan tillskrivas oss och som beror på skada på liv, lem eller hälsa och för andra skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet;
- i den mån som vi på ett bedrägligt sätt har dolt felet eller har övertagit en garanti för varans kvalitet;
- när det gäller föremål som har använts för en byggnad i enlighet med dess vanliga användning och som har orsakat dess bristfällighet;
- När det gäller lagstadgade regressrättigheter som du kan göra gällande mot oss i samband med rättigheter som uppstår på grund av brister.
 
§ 7 Val av lag, plats för fullgörande, jurisdiktion
 
(1) Tysk lag ska tillämpas. Detta lagval gäller för kunder endast om det inte leder till att det skydd som garanteras av de tvingande bestämmelserna i lagen i det land där respektive kund har sin vanliga vistelseort upphävs (benefit-of-the-doubt-principen).
 
(2) Om du inte är en konsument utan en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig institutionell fond, är vårt säte jurisdiktionsplats samt uppfyllelseort för alla tjänster som följer av de affärsrelationer som finns med oss. Samma villkor gäller för situationer där du inte är associerad med en allmän jurisdiktionsplats i Tyskland eller EU, liksom för situationer där bostadsorten eller den vanliga bostadsorten inte är känd vid tidpunkten för inledandet av förfarandet. Detta har ingen betydelse för möjligheten att anlita en domstol som är associerad med en annan behörig ort.
 
(3) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är uttryckligen inte tillämpliga.
 
 
 
 
 
II. Information till kunden
 
1. Säljarens identitet
 
Original Räder 24 GmbH
Albert-Schweitzer-Str.18
18442 Groß Lüdershagen
Tyskland
Telefon: +49 3831 6677110
E-post: info@or24.de
 
 
Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (ODR-plattformen), som kan ses på https://ec.europa.eu/odr.
 
2. Information om ingående av avtalet
 
De tekniska stegen i samband med ingående av kontraktet, själva kontraktsslutet och korrigeringsmöjligheterna utförs i enlighet med bestämmelserna "ingående av kontraktet" i våra allmänna affärsvillkor (del I.).
 
3. Avtalsspråk, lagring av avtalstexten
 
3.1 Avtalsspråket ska vara engelska.
 
3.2 Den fullständiga avtalstexten sparas inte hos oss. Innan beställningen skickas kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion innan beställningen skickas, via online - varukorgssystemet. Efter att beställningen har mottagits av oss skickas beställningsuppgifterna, de lagstadgade uppgifterna i samband med distansförsäljningsavtal och de allmänna affärsvillkoren på nytt till dig via e-post.
 
3.3 Du får all avtalsinformation inom ramen för ett bindande anbud i skriftlig form, till exempel via e-post vid offertförfrågningar utanför systemet med online-inköpskorgar, som kan skrivas ut eller sparas elektroniskt på ett säkert sätt.
 
4. Uppförandekoder
 
4.1 Vi omfattas frivilligt av kvalitetskriterierna Käufersiegel från Händlerbund Management AG som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.
 
5. Huvuddragen i produkten eller tjänsten
 
Varans och/eller tjänstens viktigaste egenskaper finns i respektive offert.
 
6. Priser och betalningsarrangemang
 
6.1 De priser som anges i respektive anbud utgör totalpriser, liksom fraktkostnaderna. De omfattar alla priskomponenter, inklusive alla tillfälliga skatter.
 
6.2 De fraktkostnader som uppstår ingår inte i inköpspriset. De kan ses genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller i respektive offert, visas separat under ordertransaktionen och måste dessutom bäras av dig, i den mån gratis leverans inte är bekräftad.
 
6.3 Om leveransen sker till länder utanför Europeiska unionen kan det uppstå orimliga extrakostnader för oss, till exempel tullar, skatter eller avgifter för penningöverföring (överförings- eller valutaväxlingsavgifter som tas ut av bankerna), som du måste stå för. 
 
6.4 Du måste också stå för de kostnader som uppstår i samband med penningöverföringar i de fall då leveransen sker till ett EU-land, men betalningen initieras utanför EU.
 
6.5 De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller anges i respektive offert.
 
6.6 Om inget annat anges för respektive betalningsmetod blir betalningsfordringarna som följer av det ingångna avtalet omedelbart betalbara.
 
7. Leveransvillkor
 
7.1 Leveransvillkor, leveransdatum och eventuella befintliga leveransbegränsningar framgår genom att klicka på lämplig knapp på vår webbplats eller i respektive offert.
 
7.2 Om du är konsument är följande lagreglerat: Risken för att den sålda varan oavsiktligt förstörs eller försämras under transporten övergår till dig först när varan i fråga levereras, oavsett om transporten är försäkrad eller inte. Detta villkor gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte har angetts av oss eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten.
 
Om du är företagare sker leverans och frakt på egen risk.
 
8. Lagstadgad garantirätt
 
Ansvaret för defekter regleras av bestämmelserna om "Garanti" i våra allmänna affärsvillkor (del I). 
 
Dessa SBT och kunduppgifter har skapats av de jurister som specialiserat sig på IT-rätt och som arbetar för Händlerbund och kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att de överensstämmer med lagstiftningen. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och tar på sig ansvaret om varningar utfärdas. Mer detaljerad information finns på följande webbplats: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.
 
Senaste uppdatering: 01.01.2022