Allmänna villkor or24.de


Allmänna villkor och kundinformation

 
I. Allmänna villkor
 
1 § Grundläggande bestämmelser
 
(1) Följande villkor gäller för alla avtal som du sluter med oss ​​som leverantör (Original Räder 24 GmbH) via webbplatsen www.or24.de. Om inte annat överenskommits, motsägs inkluderingen av alla villkor som du kan ha använt.
 
(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som sluter en rättslig transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet. En företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när en rättslig transaktion ingås, agerar i utövandet av sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.
 
2 § Ingående av kontrakt
 
(1) Avtalets föremål är försäljning av varor.
 
(2) Så snart respektive produkt har placerats på vår webbplats, ger vi dig ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal via online kundvagnssystemet under de villkor som anges i artikelbeskrivningen.
 
(3) Avtalet ingås via online kundvagnssystemet enligt följande:
De varor som är avsedda för köp läggs i "varukorgen". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att ta fram "varukorgen" och göra ändringar där när som helst.
Efter att du har ringt upp sidan "Kassa" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och fraktvillkor, kommer beställningsuppgifterna att visas som en beställningsöversikt.
 
Om du använder ett omedelbart betalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalningsmetod kommer du antingen att tas till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller omdirigeras till webbplatsen för leverantören av direktbetalningen systemet.
Om du vidarebefordras till respektive direktbetalningssystem, gör lämpligt val eller anger dina uppgifter där. Slutligen kommer beställningsdata att visas som en beställningsöversikt på webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet eller efter att du har omdirigerats till vår onlinebutik.
 
Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera detaljerna i beställningsöversikten igen, ändra dem (även genom att använda "tillbaka"-funktionen i webbläsaren) eller avbryta beställningen.
Genom att skicka beställningen via motsvarande knapp ("köp" eller liknande beteckning) förklarar du ditt godkännande av erbjudandet på ett juridiskt bindande sätt, varigenom avtalet ingås.
 
(4) Dina önskemål om utarbetande av ett erbjudande är inte bindande för dig. Vi kommer att ge dig ett bindande erbjudande i textform (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom 5 dagar (om inte annan period anges i respektive offert).
 
(5) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående sker via e-post, i vissa fall automatiskt. Du måste därför se till att den e-postadress du har gett oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelandena är tekniskt garanterat och i synnerhet att det inte förhindras av SPAM-filter.
 
3 § Individuellt utformade varor
 
(1) Du förser oss med lämplig information, texter eller filer som krävs för den individuella designen av varorna via onlinebeställningssystemet eller via e-post senast omedelbart efter avtalets ingående. Alla våra specifikationer för filformat måste följas.
 
(2) Du åtar dig att inte överföra data vars innehåll gör intrång i tredje parts rättigheter (särskilt upphovsrätt, namnrätt, varumärkesrätt) eller bryter mot befintliga lagar. Du befriar oss uttryckligen från alla anspråk från tredje part som görs gällande i detta sammanhang. Detta gäller även kostnaderna för det juridiska ombud som krävs i detta sammanhang.
 
(3) Vi kontrollerar inte de överförda uppgifterna för att se om innehållet är korrekta och tar inget ansvar för fel i detta avseende.
 
4 § Särskilda avtal om erbjudna betalningsmetoder
 
(1) Kreditkontroll
Om vi ​​betalar i förskott, t.ex. när vi betalar en faktura eller autogiro, kommer dina uppgifter att vidarebefordras till SCHUFA Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden, för att skydda våra legitima intressen i syfte att göra en kreditprövning på basis av matematisk- statistiska processer. Vi förbehåller oss rätten att neka dig betalningssätt på konto eller autogiro till följd av kreditprövningen.
 
(2) Avbetalningsköp via easyCredit
Vid avbetalningsköp via easyCredit gäller även de allmänna villkoren för avbetalningsköp från easyCredit. Villkoren hittar du här.
 
5 § retentionsrätt, äganderättsförbehåll
 
(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån det gäller anspråk från samma avtalsförhållande.
 
(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.
 
(3) Om du är företagare gäller även följande:
 
a) Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills alla anspråk från den aktuella affärsrelationen har reglerats i sin helhet. Pantsättning eller överlåtelse som säkerhet är inte tillåten innan äganderätten till de förbehållna varorna övergått.
 
b) Du kan sälja varorna vidare i den ordinarie verksamheten. I det här fallet tilldelar du oss alla fordringar till ett belopp av fakturabeloppet som tillfaller dig från återförsäljningen och vi accepterar överlåtelsen. Du är vidare behörig att driva in fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser på ett korrekt sätt förbehåller vi oss rätten att själva driva in fordran.
 
c) Om de reserverade varorna kombineras och blandas, förvärvar vi samäganderätt till den nya varan i förhållande till de reserverade varornas fakturavärde till de övriga bearbetade varorna vid bearbetningstillfället.
 
d) Vi åtar oss att frigöra de säkerheter som vi har rätt till på din begäran i den mån realisationsvärdet på våra värdepapper överstiger fordran som ska säkras med mer än 10 %. Vi är ansvariga för att välja de värdepapper som ska släppas.
 
§ 6 Garanti
 
(1) De lagstadgade garantirättigheterna gäller.
 
(2) När det gäller begagnade föremål är krav på defekter uteslutna om defekten visar sig först ett år efter varans leverans. Om felet visar sig inom ett år från leveransen av varan, kan krav på fel göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden på två år från leveransen av varan. Ovanstående begränsning gäller inte:
 
- skyldigt orsakad skada som kan hänföras till oss till följd av skada på liv, lem eller hälsa och annan skada som orsakats avsiktligt eller av grov vårdslöshet;
- i den mån vi på ett bedrägligt sätt har dolt felet eller åtagit oss garanti för varans skick.
 
(3) Som konsument ombeds du kontrollera varan för fullständighet, uppenbara defekter och transportskador omedelbart vid leverans och att informera oss och transportören om eventuella reklamationer så snart som möjligt. Om du inte följer detta har detta ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.
 
(4) Om du är företagare gäller följande i avvikelse från ovanstående garantibestämmelser:
 
a) Endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivning anses vara överens om produktens kvalitet, men inte annan reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.
 
b) I händelse av defekter lämnar vi en garanti, efter eget gottfinnande, genom rättelse eller efterföljande leverans. Om felet misslyckas kan du antingen kräva prisavdrag eller frånträda avtalet. Avhjälpande av fel anses ha misslyckats efter ett andra misslyckat försök, om inte något annat uppstår på grund av varans eller defektens eller omständigheterna i övrigt. Vid rättelse behöver vi inte stå för de ökade kostnader som uppstår av att föra varan till annan plats än utförandeplatsen, om försändelsen inte motsvarar varans avsedda användning.
 
c) Garantitiden är ett år från leverans av varan. Den förkortade tidsfristen gäller inte:
 
- skyldigt orsakad skada som kan hänföras till oss till följd av skada på liv, lem eller hälsa och annan skada som orsakats avsiktligt eller av grov vårdslöshet;
- i den mån vi bedrägligt har dolt defekten eller har åtagit oss en garanti för varans skick;
- för föremål som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och som har orsakat dess defekt;
- vid lagstadgade regressrätter som du har mot oss i samband med garantirättigheter.
 
§ 7 Val av lag, plats för fullgörande, plats för jurisdiktion
 
(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har hemvist inte upphävs (förmånsprincipen).
 
(2) Platsen för utförandet av alla tjänster som härrör från affärsrelationen med oss ​​och jurisdiktionsorten är vårt registrerade kontor om du inte är en konsument utan en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en specialfond enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har en allmän jurisdiktion i Tyskland eller EU eller om din hemvist eller hemvist inte är känd vid tidpunkten för talan. Befogenheten att överklaga till domstolen vid en annan laglig jurisdiktion förblir opåverkad.
 
(3) Bestämmelserna i FN:s försäljningskonvention gäller uttryckligen inte.
 
 
 
 
II Kundinformation
 
1. Säljarens identitet
 
Original Räder 24 GmbH
Albert-Schweitzer-Str.18
18442 Gross Lüdershagen
Tyskland
Telefon: 038316677110
E-post: info@or24.de
 
 
Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), tillgänglig på https://ec.europa.eu/odr.
 
2. Information om avtalets ingående
 
De tekniska stegen för avtalets ingående, själva avtalets ingående och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med bestämmelserna "Ingående av avtalet" i våra allmänna villkor (del I.).
 
3. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring
 
3.1. Avtalsspråket är tyska.
 
3.2. Vi sparar inte hela kontraktstexten. Innan du skickar beställningen via varukorgssystemet online kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att vi har tagit emot beställningen kommer beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.
 
3.3. Om du begär ett erbjudande utanför varukorgssystemet online får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande erbjudande i textform, till exempel via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.
 
4. Uppförandekoder
 
4.1. Vi har underkastat oss kvalitetskriterierna från Händlerbund Management AG för köparens sigill, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertigungsinstrumente.pdf.
 
5. Väsentliga egenskaper hos varan eller tjänsten
 
De väsentliga egenskaperna hos varorna och/eller tjänsten finns i respektive erbjudande.
 
6. Priser och betalningsvillkor
 
6.1. Priserna som anges i respektive erbjudanden och fraktkostnaderna representerar totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.
 
6.2. Fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen. De kan ringas upp via en motsvarande knapp på vår webbsida eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och betalas dessutom av dig, om inte fri leverans har utlovats.
 
6.3. Om leverans sker till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader som vi inte är ansvariga för uppstå, såsom tullavgifter, skatter eller avgifter för penningöverföring (banköverföring eller växelkursavgifter), som du måste stå för.
 
6.4. Du måste stå för kostnaderna för penningöverföringen (banköverföring eller växelkursavgifter) i de fall leveransen sker till ett EU-medlemsland men betalningen har gjorts utanför Europeiska Unionen.
 
6.5. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.
 
6.6. Om inte annat anges för de enskilda betalningssätten förfaller betalningsanspråken från det ingångna avtalet till betalning omedelbart.
 
7. Leveransvillkor
 
7.1. Leveransvillkoren, leveransdatum och eventuella befintliga leveransrestriktioner finns under en motsvarande knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande.
 
7.2. Om du är konsument är det reglerat i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan som säljs under transporten övergår till dig först när varan överlämnas till dig, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte nämnts av entreprenören eller annan person som ansvarar för att utföra transporten.
 
Om du är företagare sker leverans och frakt på egen risk.
 
8. Lagstadgat ansvar för fel
 
Ansvar för defekter baseras på "Garanti"-bestämmelsen i våra allmänna villkor (del I).
 
Dessa Allmänna Villkor och kundinformation har skapats av Händlerbunds jurister, som är specialiserade på IT-rätt, och kontrolleras ständigt med avseende på juridisk överensstämmelse. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och är ansvarigt i händelse av varningar. Du kan hitta mer information om detta på: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.
 
senaste uppdatering: 27.10.2020