Taal

od.header.locationSelectHeadline

od.header.locationSelectSubline


Voorwaarden voor de bandengarantie

Voorwaarden voor de bandengarantie


1. Onderwerp van de bandengarantie

1.1. Een verleende bandengarantie dekt alleen de banden vermeld op de verkoopfacturen van Original Räder 24 GmbH, op voorwaarde dat ze worden verkocht met een minimale profieldiepte van 4 mm en een leeftijd van minder dan vier jaar vanaf de fabricagedatum (DOT-nummer) en wanneer verkocht als de originele Wheels 24 GmbH wordt ook uitdrukkelijk een bandengarantie verleend. De bandengarantie heeft uitdrukkelijk geen betrekking op velgen of andere wielonderdelen, zoals bevestigingen, ophangingen, remmen, enz., maar alleen op de band zelf.

1.2. De bandengarantie wordt gratis verleend.

1.3. Bij aankoop van een band van Original Räder 24 GmbH bestaat geen recht op bandengarantie. De bandengarantie ontstaat daarom alleen als deze uitdrukkelijk wordt verleend en wordt verleend samen met de complete set wielen die is verkocht op het moment van aankoop bij Original Räder 24 GmbH.

2. Omvang van de bandengarantie

2.1. Uit de bandengarantie ontvangt de claimant de volgende voordelen bij een onvoorziene lekke band veroorzaakt door invloeden van buitenaf (hieronder valt alleen bandenschade als gevolg van het rijden over/tegen een object (inclusief stoepranden), rijden in een scherp object en een band barsten):

a) een reparatie, d.w.z. onderhoud van de beschadigde band is mogelijk:

(1) Als de reparatie wordt uitgevoerd door Original Räder 24 GmbH:

Krediet voor de reparatiekosten gemaakt voor het repareren van de schade aan de band tot een maximum van € 100,- inclusief btw. Er is geen recht op betaling van een geldsom, dus als de reparatiekosten lager zijn dan € 100,- worden alleen de reparatiekosten gecrediteerd

(2) Als de reparatie niet wordt uitgevoerd door Original Räder 24 GmbH:

Krediet op de oorspronkelijke aankoopprijs van de beschadigde band (verkoopfactuur van Original Räder 24 GmbH) ter hoogte van de gemaakte reparatiekosten voor de reparatie van de beschadigde band tot een maximum van € 100,- inclusief btw. De betaling van het te crediteren bedrag aan de eiser is afhankelijk van de indiening en verzending van de reparatiefactuur van de reparatiewerkplaats door de eiser door de eiser aan Original Räder 24 GmbH.

b) een reparatie, d.w.z. onderhoud van de beschadigde band, is niet mogelijk:

Krediet van een geldsom ter waarde van de waarde die voortvloeit uit de volgende tabel voor elke beschadigde band, ingedeeld volgens de profieldiepte en de leeftijd van de band (op basis van de fabricagedatum - DOT-nummer), maar een maximaal 500 € op de prijs voor de aankoop van een nieuwe Banden van Original Räder 24 GmbH:

 • Meer dan 7,9 mm resterend profiel op het moment van schade: 100% van de aankoopprijs van de oude band, max. 12 maanden oud
 • Meer dan 7,0 mm resterend profiel op het moment van schade: 80% van de aankoopprijs van de oude band, max. 24 maanden oud
 • Meer dan 6,0 mm resterend profiel op het moment van schade: 60% van de aankoopprijs van de oude band, max. 36 maanden oud
 • Meer dan 5,0 mm resterend profiel op het moment van schade: 40% van de aankoopprijs van de oude band, max. 48 maanden oud
 • Meer dan 4,0 mm resterend profiel op het moment van schade: 20% van de aankoopprijs van de oude band, max. 60 maanden oud

2.2. Een andere voorwaarde voor een garantie volgens paragraaf 2.1.b) is dat als de oude band beschadigd is die niet gerepareerd kan worden, een nieuwe band van hetzelfde type (zelfde model) uitsluitend bij Original Räder 24 GmbH wordt gekocht en verkregen. In dat geval wordt het te vergoeden geldbedrag overeenkomstig paragraaf 2.1.b) verrekend of verrekend met de aankoopprijs van de nieuwe band(en). In dit geval (aankoop van nieuwe banden) wordt de aankoopprijs voor de band exclusief gecrediteerd en gecrediteerd, niet op eventueel bestelde of gefactureerde extra diensten, zoals montagekosten, leveringskosten, enz. In geen geval is er recht op betaling van het kredietbedrag aan de eiser, ook als het kredietbedrag bepaald volgens bovenstaande tabel (paragraaf 2.1.b) hoger is dan de aankoopprijs van de nieuwe band(en).

2.3. Alle diensten uit de bandengarantie hebben altijd alleen betrekking op de band(en) die beschadigd zijn door een garantiegebeurtenis, maar niet op onbeschadigde banden, ook niet als deze op dezelfde as staan ​​en/of mede worden vervangen als gevolg van een andere profieldiepte waardoor van reparatie of vervanging Behoefte te worden.

2.4. Diensten van de bandengarantie zijn uitgesloten in de volgende gevallen:

 • Bandenschade wanneer het voertuig wordt gebruikt door een onbevoegde bestuurder
 • Opzettelijke bandenschade
 • Bandenschade door oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, burgeroorlog, revolutie, rebellie, opstand of bevelen van hoge autoriteiten, interne onrust, aardbevingen, kernenergie, nucleaire straling of radioactieve stoffen
 • Bandenschade door ontwerp-, fabricage- of materiaalfouten
 • Bandenschade door gebruiksgerelateerde normale of gebruiksgerelateerde voortijdige slijtage of veroudering of vervuiling
 • Bandenschade voor zover een derde hiervoor verantwoordelijk is als leverancier (fabrikant of dealer / specialistisch bedrijf), aannemer of uit een reparatieopdracht
 • Bandenschade die de fabrikant of het gespecialiseerde bedrijf op zich neemt als onderdeel van de garantie of service
 • Bandenschade door weersomstandigheden
 • Bandenschade die optreedt terwijl de band wordt gemonteerd
 • Bandenschade of bandverlies door diefstal
 • Bandenschade of verlies van banden door vandalisme

2.5. De diensten van de bandengarantie zijn beperkt tot de diensten vermeld in paragraaf 2.1.

2.6. De diensten van de bandengarantie zijn verschuldigd wanneer de bepalingen van Original Räder 24 GmbH met betrekking tot de servicevereisten van de bandengarantie en het bedrag van de service zijn voltooid en de eiser alle benodigde bewijsstukken heeft voorgelegd en verstrekt (met name een aankoopbewijs voor de banden verkocht met bandengarantie) en alle vragen heeft beantwoord en informatie heeft verstrekt die nodig is in verband met het bepalen van de prestatie-eis. In dit verband is de eiser in het bijzonder verplicht om Original Räder 24 GmbH onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele bandenschade, de beschadigde banden te bewaren totdat ze door Original Räder 24 GmbH zijn geïnspecteerd en beoordeeld en ze voor inspectie en evaluatie op verzoek om het schadebeeld zo begrijpelijk mogelijk te documenteren, met name om onmiddellijk alle informatie te verstrekken die nodig is om de prestatie-eisen van de bandengarantie te bepalen door middel van foto's en om elk onderzoek naar de oorzaak van de band mogelijk te maken schade en de vraag of de schade te herstellen is.

Als de eiser deze verplichtingen niet nakomt, worden de garantiediensten niet opeisbaar. In dit geval heeft Original Räder 24 GmbH de mogelijkheid om de eiser een redelijke termijn te stellen om de openstaande acties uit te voeren, samen met de mededeling dat de garantie vervalt als de gestelde termijn verstrijkt zonder dat de eiser de op hem rustende verplichtingen is nagekomen. Indien de eiser de op hem rustende verplichtingen ondanks het stellen van een termijn en kennisgeving niet binnen de termijn nakomt, vervalt de garantie voor het betreffende garantiegeval.

3. Eiser van de bandengarantie

De contractpartner van Original Räder 24 GmbH bij aankoop van de band die samen met een bandengarantie wordt verkocht, is de eiser van de bandengarantie en de exclusieve begunstigde met betrekking tot de diensten die onder de bandengarantie worden geleverd.

De bandengarantie en de garantieclaims zijn niet overdraagbaar. De aanspraken op de diensten van de bandengarantie kunnen niet worden overgedragen.

4. Garantieperiode

De bandengarantie heeft een looptijd van één jaar, te beginnen met de datum van het aankoopbewijs van de verkochte band met bandengarantie. Een verlenging van de bandengarantie is uitgesloten. De bandengarantie vervalt automatisch na een jaar.