Taal

od.header.locationSelectHeadline

od.header.locationSelectSubline

Opzeggingsrecht


Ontbindingsrecht voor consumenten

(Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen).

Ontbindingsvoorwaarden en herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De annuleringstermijn is 14 dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, mits u een of meer goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen, mits u als onderdeel van één bestelling meerdere goederen hebt besteld en deze afzonderlijk worden of zullen worden afgeleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of de laatste zaak in ontvangst heeft genomen, mits u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of zaken worden geleverd;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Groß Lüdershagen, Phone: +49 3831 6677110, E-mail: info@or24.de) van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail). U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn te halen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van de annulering

Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Wij halen de goederen op.

Wij dragen de kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Redenen voor uitsluiting of annulering

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;

- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;

- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

- voor de levering van kranten en tijdschriften, met uitzondering van abonnementen.

Het recht van ontbinding vervalt tussentijds bij overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling daarvan na de levering is verwijderd;

- voor de levering van zaken die na de levering naar hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere zaken;

- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na de levering is verwijderd;

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug)

- Aan Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Groß Lüdershagen, Duitsland, e-mailadres: info@or24.de :

- Ik/wij (*) ontbinden hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/

-de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen voor papieren kennisgeving)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.