Storno formulář


Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy 
(Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně podnikatelský nebo samostatně výdělečný).
 
Storno podmínky
 
Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do jednoho měsíce bez udání důvodu.
Lhůta pro odvolání je jeden měsíc ode dne.
 
- jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží, pokud jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a toto zboží bylo dodáno jednotně;
 
- v den, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední zboží, pokud jste si v rámci jedné objednávky objednali více zboží, které je doručováno samostatně;
 
- dnem, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední kus, pokud jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech;
 
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Wendorf, telefonní číslo: 03831-6677110, e-mailová adresa: info@or24.de) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.
 
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 
Důsledky zrušení
 
Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.
 
Zboží si vyzvedneme.
 
Náklady na vrácení zboží hradíme my.
 
Ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.
 
Důvody vyloučení nebo ukončení platnosti
 
Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy
 
- pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
- pro dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno;
- za dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, ale které nemohou být dodány dříve než 30 dní po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;
- za doručování novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.
 
Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně v případě smluv
 
- při dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;
- za dodání zboží, pokud bylo po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
- za doručení zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po doručení odstraněna.
 
 
 
Vzor formuláře pro zrušení
 
(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář).
 
- Original Räder 24 GmbH, Albert-Schweitzer-Str.18, 18442 Wendorf, e-mailová adresa: info@or24.de :
 
- Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/.
  poskytování následující služby (*)
 
- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
 
- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)
- Datum(y)
 
(*) Nehodící se škrtněte.